Detroit Dragway 1959-71 Photos - BUY + Nostalgia + Drag Racing - JoeStevensPhotos

Detroit Dragway - Photos - 1960s

Bob Coble's "Ford Cobra Jet"

Detroit Dragway Photos